จำนอง ขายฝาก คืออะไร

การจำนอง คืออะไร

การทำสัญญาเงินกู้ชนิดหนึ่งระหว่างผู้จำนองและผู้รับจำนอง โดยเอาหลักทรัพย์(โฉนดที่ดิน,บ้าน,คอนโด,โรงเรือน และอื่นๆ) เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์นั้น ให้แก่ผู้รับจำนอง

การขายฝาก คืออะไร

การทำสัญญากู้เงิน ที่ลูกหนี้จะทำการขายฝากบ้านให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนได้ภายใน เวลาที่กำหนด  หากหมดสัญญาแล้ว ผู้ขายฝากนั้นยังไม่พร้อมไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้โดยไม่กำหนดจำนวนครั้ง ผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก สามารถต่ออายุสัญญาได้นานถึง 10 ปี

ระยะเวลาในการทำสัญญา

สัญญาจำนอง : คู่สัญญาตกลงกำหนดเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ ตามที่ตกลงกัน

สัญญาขายฝาก : คู่สัญญาตกลงกำหนดเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

ในกรณีทำผิดสัญญา

สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนอง ที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว

สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ถอนภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา  ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

ค่าจดทะเบียน

สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิน และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

 

วงเงิน จำนอง ขายฝาก

  • อนุมัติเร็ว นายทุนดูงานแล้วตัดสินใจได้ทันทีและรับเงินทันที หลังจากทำสัญญา ณ สำนักงานที่ดิน(หากโฉนดไม่ติดภาระหนี้)
  • ไม่ตรวจแบล็คลิส, ไม่เช็คเครดิต, ไม่ดู statement , ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
  • หากวงเงินไม่พอท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ได้ ในภายหลัง (กรณีมีวงเงินเหลือ)
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1% ขึ้นอยู่กับทำเล, วงเงิน และประเภทของหลักทรัพย์เป็นหลัก
  • วงเงินจำนองลูกค้าจะได้รับเงิน ประมาณ 30-40% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
  • วงเงินขายฝากลูกค้าจะได้รับเงิน ประมาณ 50-70% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
  • ให้วงเงินกู้ เริ่มต้น 200,000 – 15 ล้านบาท

Call Now Button