ขั้นตอนการประเมิณเบื้องต้น จำนอง ขายฝาก

 1. แจ้งข้อมูลรายละเอียดเบื่องต้นผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณท้อป 082-2658979 ส่งข้อมูลผ่านทาง Line ID : top789 โดยเตรียมเอกสารในการประเมิน ดังนี้ 1.ถ่ายรูปโฉนดหน้า-หลัง (ฉบับปัจจุบัน) 2.ใบประเมิณราคาที่ดิน จากสำนักงานที่ดิน(ถ้ามี) 3.ข้อมูลเบื้องต้น เช่น รูปถ่ายบ้าน ถนนติดบ้าน ทางเข้า รูปภายในบ้าน
 2. ไปดูบ้าน(อสังหาริมทรัพย์)ที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปดูและประเมินด้วยตนเอง
 3. สรุปรายละเอียดการทำสัญญา ยอดเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการจำนอง ขายฝาก
 4. นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินในท้องที่
 5. เมื่อทำสัญญา ณ สำนักงานที่ดินเรียบร้อย ลูกค้ารับเงินสดทันที
 6.  ในกรณีครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ สามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุด 10 ปี
 7.  หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

เอกสารประกอบการจำนอง และขายฝาก ในวันทำสัญญา

1.บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา)
3.โฉนดที่ดินตัวจริง
4.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล)
5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
6.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.ใบมรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
8.ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
9.ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

ขั้นตอนการจดทะเบียน จำนอง ขายฝาก

 1. ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ สำนักงานที่ดิน
 2. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 3. ประเมินทุนทรัพย์
 4. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 5. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 6. คู่กรณีลงนามในสัญญา
 7. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 8. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

 

Call Now Button